Toastmaster Pop-Up Toaster

Toastmaster Pop-Up Toaster

220v 1ph